Welkom
Welkom op de website van Snelleman Interim Finance (SIF). Hier maakt u kennis met het vertrouwde gezicht van SIF, Pieter Snelleman. Hij vertelt u bij welke problemen hij u kan helpen. Zijn opleidingen, ervaring en referenties vormen hiervoor de basis. Voor specifieke problemen kunnen deskundige partners worden ingeschakeld. Hoe dan ook, voor elk probleem een oplossing.

nieuws
Link op website naar algemene voorwaarden is voldoende
De kantonrechter in Haarlem vindt dat het verwijzen op een offerte naar een website waar algemene voorwaarden zijn te downloaden voldoende is.

Casus
Gedaagde, een makelaar, heeft naar aanleiding van een schriftelijke offerte van de eiseres, een vormgeefster, opdracht gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Op de offerte wordt verwezen naar de website van eiseres als vindplaats van de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden. De makelaar beroept zich op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden, omdat deze niet voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan hem ter hand zijn gesteld.

Beslissing
De kantonrechter acht het gebruik van het internet in het huidige tijdsgewricht inmiddels zodanig ingeburgerd, dat het op elektronische wijze beschikbaar stellen van algemene voorwaarden gelijkwaardig geacht kan worden aan de feitelijke terhandstelling daarvan als genoemd in het Burgerlijk Wetboek. Het verweer van de makelaar wordt verworpen.